top of page
WhatsApp Image 2023-12-24 at 12.09.12.jpeg

 Algemene voorwaarden A Blissful Journey


 

 

 

 

 

 

 

Artikel 1 Definities
⦁    A Blissful Journey retreats is een eenmanszaak met personeel die zich ten doel stelt het verzorgen van retreats, één en ander in de meest ruime zin.

⦁    In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Deelnemer” verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en gebruik maken van de Diensten van A Blissful Journey Retreats of de opdracht geeft Diensten te verlenen.

⦁    In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Overeenkomst” verstaan: de tussen A Blissful Journey Retreats  en Deelnemer gesloten Overeenkomst, waarbij A Blissful Journey Retreats  zich aan de Deelnemer verbindt Diensten te leveren en Deelnemer zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van A Blissful Journey Retreats  en de aanvaarding daarvan door Deelnemer, hetgeen nader wordt gespecificeerd in Artikel 3.4 van deze Algemene voorwaarden.

⦁    In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Diensten” verstaan: alle door A Blissful Journey Retreats  en/of door haar ingeschakelde derden aan Deelnemer geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het verzorgen van retreats, alsmede alle andere door A Blissful Journey Retreats ten behoeve van Deelnemer verrichte werkzaamheden.

⦁    In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Website” verstaan: de Website ⦁    www.ablissfuljourneyretreats.com 

⦁    Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
⦁    De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van A Blissful Journey Retreats en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Deelnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

⦁    Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met A Blissful Journey Retreats overeengekomen.
⦁    De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Deelnemer.

⦁    Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden
Artikel 3 De Overeenkomst
⦁    Aanmelden voor retreats geschiedt bij voorkeur via de Website. Deelnemer kan ook contact opnemen via de telefoon, social media of email voor meer informatie en het aanmelden voor retreats.

⦁    De Deelnemer kan zich aanmelden via de Website, telefonisch, social media of e-mail  voor een retreats (in welke vorm dan ook). Zodra de Deelnemer de bevestiging van deelname heeft ontvangen via e-mail komt de overeenkomst tot stand, onder het voorbehoud van het hetgeen bepaald in artikel 4 en is Deelnemer verplicht tot betaling en is er geen restitutie mogelijk met uitzondering van de componenten zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden. 

⦁    Als A Blissful Journey Retreats een bevestiging naar Deelnemer stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. A Blissful Journey Retreats kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Deelnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

⦁    Indien Deelnemer aantekeningen maakt of reacties geeft op de bevestigingsmail van A Blissful Journey Retreats dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij A Blissful Journey Retreats deze schriftelijk bevestigt.
⦁    De aanbiedingen van A Blissful Journey Retreats zijn vrijblijvend en kunnen zo nodig worden herroepen. A Blissful Journey Retreats kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke fouten en/of vergissingen in de programma’s. Op zowel tekstuele als fotografische materialen in onze aanbiedingen berust een auteursrecht. Niets uit deze gepubliceerde informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van A Blissful Journey Retreats. Voor het overnemen van gedeelte(n) van deze informatie voor welk doel dan ook dient men zich tot A Blissful Journey Retreats te wenden. 
Artikel 4 Deelname aan retreat
⦁    Zodra de potentiële Deelnemer een aanmelding tot de retreats via de Website heeft ingediend, dan is dit geen garantie voor daadwerkelijke deelname. A Blissful Journey Retreats hecht namelijk veel waarde aan een goede groepsdynamiek. Vooraf aan het retreat zal er een uitgebreide intake plaatsvinden en/of een telefonisch gesprek te voeren voordat de deelname kan worden bevestigd.

⦁    Indien een potentiële Deelnemer naar het inzicht van A Blissful Journey Retreats niet binnen de groepsdynamiek past of om dat deelnemer klachten ervaart van lichamelijke en of psychische aard dat deelname wordt uitgesloten of, kan worden geweigerd. Bij weigering wordt de Overeenkomst zoals omschreven in Artikel 3.2 en 3.3 met terugwerkende kracht van rechtswege ontbonden.

⦁    De potentiële Deelnemer ontvangt in bovenstaand geval het totaal betaalde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen retour.
⦁    Bij vertrek dient de Deelnemer in het bezit te zijn van de volgende documenten: een geldig en niet verlopen paspoort (eventueel een Europese identiteitskaart). U dient zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en ruim op tijd voor vertrek te controleren dat de eerder verstrekte informatie intussen niet gewijzigd is. 

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst
⦁    A Blissful Journey Retreats zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.

⦁    Indien sprake is van overmacht of zwaarwichtige redenen behoudt A Blissful Journey Retreats zich het recht voor om een soortgelijk alternatief aan te bieden voor de locatie waarmee A Blissful Journey Retreats heeft geadverteerd op de Website of social media.

⦁    Indien en voor zover een goede uitvoering van Overeenkomst dit vereist, heeft A Blissful Journey Retreats het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door (een) derde(n), onder voorwaarden overeengekomen in Overeenkomst. Bij het inschakelen van derden zal A Blissful Journey Retreats de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

⦁    De Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan A Blissful Journey Retreats aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan  A Blissful Journey Retreats worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan A Blissful Journey Retreats zijn verstrekt, heeft A Blissful Journey Retreats het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Deelnemer in rekening te brengen.

⦁    De Deelnemer draagt er zorg voor dat  A Blissful Journey Retreats zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Deelnemer zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

⦁    Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Deelnemer A Blissful Journey Retreats hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. A Blissful Journey Retreats dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst
⦁    Indien voor een behoorlijke uitvoering van Overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zal A Blissful Journey Retreats dit onverwijld en schriftelijk mededelen aan Deelnemer.

⦁    Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

⦁    Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van A Blissful Journey Retreats  op en is voor de Deelnemer geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

⦁    Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen A Blissful Journey Retreats en Deelnemer zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk (via e-mail of Whatsapp).
Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
⦁    A Blissful Journey Retreats is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Deelnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. A Blissful Journey Retreats moet voorafgaand hieraan Deelnemer door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke hebben gesteld.

⦁    Voorts is A Blissful Journey Retreats  bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

⦁    Indien Deelnemer zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Deelnemer in verzuim is, dan is  A Blissful Journey Retreats gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Deelnemer, waarbij Deelnemer, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
Artikel 8 Herroepingsrecht en retournering Producten
⦁    Deelnemer heeft geen recht om de op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht).

⦁    Op grond van artikel 6:230p sub e van het Burgerlijk Wetboek heeft de Deelnemer namelijk geen recht van ontbinding bij Diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de Overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien. Deze uitzondering is op A Blissful Journey Retreats van toepassing.

⦁    De aangeboden Diensten A Blissful Journey Retreats worden immers expliciet gekenmerkt als Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding. De Overeenkomst omvat een bepaalde datum of periode waarop de Diensten zullen worden uitgevoerd, namelijk, de datum van plaatsvinden van de retreats.
⦁    De aankoop van de gereserveerde Diensten door de Deelnemer worden gezien als een ticket waarmee de Deelnemer toegang heeft tot de Diensten. Op de Website worden de aangeboden Diensten eveneens uitgebreid beschreven waardoor de Deelnemer beschikt over alle informatie over de Diensten en daardoor een doordachte keuze kan maken op basis van de gegeven informatie.
Artikel 9a Annulering door Deelnemer nationale of internationale retreat
⦁    Indien Deelnemer, door welke reden ook, niet meer kan deelnemen aan de retreats en wilt annuleren gelden de volgende regels met betrekking tot terugbetaling van verschuldigde deelnamekosten:
a. Tot twee maanden voor aanvang van de retreats ontvangt Deelnemer 50% van de totale deelnamekosten;
b. Binnen twee maanden voor aanvang van de retreats worden geen deelnamekosten terugbetaald.

⦁    Deelnemer heeft tot twee weken voor aanvang van de retreats om een vervangende Deelnemer te regelen. Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring voor deze vervangende Deelnemer door A Blissful Journey Retreats , vindt de vervanging niet plaats. Indien A Blissful Journey Retreats schriftelijk akkoord met de voorgestelde vervanging, vindt er geen terugbetaling van deelnamekosten plaats. Een dergelijke verrekening of terugbetaling dient tussen de oorspronkelijke Deelnemer en plaatsvervangende Deelnemer te geschieden.
Artikel 9b Annulering door Deelnemer One-Day-Retreat
⦁    Indien Deelnemer, door welke reden ook, niet meer kan deelnemen aan de One-Day-Retreats en wilt annuleren, vindt er geen restitutie van de deelnamekosten plaats.

⦁    Wel heeft Deelnemer heeft het recht om tot 24 (zegge: vierentwintig) uur voor aanvang van de One-Day-Retreats een vervangende Deelnemer te regelen. Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring voor deze vervangende Deelnemer door A Blissful Journey Retreats vindt de vervanging niet plaats.

 


Artikel 10 Annulering door A Blissful Journey Retreats 
Annulering van de retreats door A Blissful Journey Retreats geschiedt indien daartoe gegronde redenen zijn. Onder gegronde redenen wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: onvoldoende deelnemers aan de retreats en ziekte van instructeurs.
⦁    A Blissful Journey Retreats stelt Deelnemer(s) onverwijld op de hoogte in geval van annulering van de retreats .

⦁    In geval van annulering, zoals omschreven in Artikel 10.1 heeft Deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. Deelnemer kan geen aanspraak maken op enige vorm van compensatie en/of schadevergoeding.
Artikel 11 Kosten, honorering en betaling
⦁    Alle aan Deelnemer gecommuniceerde bedragen en bedragen op de Website zijn in euro’s en inclusief BTW tenzij anders vermeld.

⦁    A Blissful Journey Retreats heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

⦁    Deelnemer rekent ten aanzien van internationale retreats , in beginsel, direct bij aanmelding het volledige bedrag (100%) van de retreats af te rekenen, tenzij schriftelijk een afwijkend betaalschema is overeengekomen.

⦁    In geval van een directe volledige (100%) betaling, dan geschiedt dit online via de betaaldienstverlener. 

⦁    Indien sprake is van een One-Day-retrats , dan geschiedt betaling voor de helft (50%) voorafgaand online via de Website, Instagram of Whatsapp. Het restant (50%) dient Deelnemer contant op de dag zelf te betalen, tenzij tussen A Blissful Journey Retreats en Deelnemer een afwijkend betaalschema is overeengekomen.

⦁    De Deelnemer heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan A Blissful Journey Retreats mede te delen.

⦁    Indien Deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Deelnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Deelnemer is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

⦁    Indien A Blissful Journey Retreats besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Deelnemer, naast de verschuldigde hoofdsom en de in Artikel 11.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Artikel 12 Garanties
⦁    Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in Overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden is opgenomen, biedt A Blissful Journey Retreats geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot de Diensten.

⦁    De bepalingen in deze Algemene voorwaarden ter zake van garantie laten de garantie aanspraken van Deelnemer uit hoofde van de wet onverlet.
Artikel 13 Aansprakelijkheid
⦁    De Deelnemer is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. A Blissful Journey Retreats is niet aansprakelijk voor schade, onder andere op basis van een verkeerde bestelling, indien Deelnemer onjuiste, niet representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

⦁    A Blissful Journey Retreats is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van A Blissful Journey Retreats  verleent de Deelnemer de bevoegdheid aan A Blissful Journey Retreats om, als een door A Blissful Journey Retreats ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Deelnemer te aanvaarden.

⦁    A Blissful Journey Retreats is niet aansprakelijk voor letselschade als gevolg van het deelnemen aan activiteiten van de retreats . Noch is A Blissful Journey Retreats aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van de eigendommen van Deelnemer.

⦁    A Blissful Journey Retreats raadt het ten zeerste aan om over een reis- en annuleringsverzekering te beschikken gedurende de gehele verblijfsduur. Deze verzekeringen dienen door de Deelnemer zelf te worden afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij. 

⦁    Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een
nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de retreats . De retreats wordt op geheel eigen risico bijgewoond.

⦁    Deelnemer vrijwaart A Blissful Journey Retreats  voor alle schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de deelname aan de retreats . De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

⦁     A Blissful Journey Retreats is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, stagnatie schade, gemiste besparingen, verminderde goodwill en gederfde winst.

⦁    A Blissful Journey Retreats is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in Artikel 14 van deze Algemene voorwaarden.

⦁    Indien A Blissful Journey Retreats aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Deelnemer is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van A Blissful Journey Retreats met betrekking tot haar Diensten.

⦁    De aansprakelijkheid van A Blissful Journey Retreats is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien A Blissful Journey Retreats niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Deelnemer betaalde bedrag.

⦁    De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van A Blissful Journey Retreats.

⦁    Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.


Artikel 14 Overmacht
⦁    Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van A Blissful Journey Retreats waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

⦁    Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van A Blissful Journey Retreats zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van A Blissful Journey Retreats , brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

⦁    In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

⦁    Indien de overmacht langer dan 3 maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal A Blissful Journey Retreats overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die A Blissful Journey Retreats heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.


Artikel 15 COVID clausule
⦁    Indien A Blissful Journey Retreats de buitenlandse retreats moet annuleren vanwege COVID – 19 in verband met een door de Spaanse of Nederlandse overheid opgelegd reisverbod, dan ontvangt de Deelnemer een voucher ter waarde van het totaal betaalde bedrag en wordt er een alternatieve datum aangeboden. De voucher kan worden gebruikt om op een later moment deel te nemen aan deze alternatieve buitenlandse retreats .

Artikel 16 Vertrouwelijkheid van gegevens
⦁    Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. A Blissful Journey Retreats kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 17 Rechten en plichten gedurende de Retreats 
⦁    Deelname aan het programma gedurende de retreats is vrijwillig. Het niet deelnemen geeft geen recht op teruggave van een gedeelte van het bedrag.

⦁    Deelnemen aan de aangeboden activiteiten is geheel voor eigen risico. Deze activiteiten dienen niet als vervanging voor medische behandelingen of therapie maar zijn enkel bedoeld voor vrijetijdsbesteding en persoonlijke ontwikkeling.

⦁    Deelnemer is zelf verantwoordelijk om eventuele lichamelijke klachten te melden bij de desbetreffende instructeur.

⦁    Drugs en overmatig alcoholgebruik zijn gedurende de gehele retreats niet toegestaan. Teven is roken niet toegestaan binnen de locaties aangeboden door A Blissful Journey Retreats.

⦁    A Blissful Journey Retreats is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat ook van deelnemers onderling.

⦁    Deelnemers dienen de omgeving en locaties met zorg te behandelen. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

⦁    Het maken en/of publiceren van video of geluidsopnames gedurende de retreats is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van andere deelnemers en A Blissful Journey Retreats.

⦁    Indien de regels, zoals in deze bepaling beschreven, niet worden opgevolgd, kan Deelnemer uit de retreats worden verwijderd. Deelnemer heeft in dat geval geen recht op restitutie van betaling.
⦁    De Deelnemer draagt zelf de volledige aansprakelijkheid en risico indien er vervoer wordt ingezet. Deelnemer vrijwaart A Blissful Journey Retreats voor elke vorm van aansprakelijkheid ten aanzien van mobiliteit.  

Artikel 18 Klachtenregeling
⦁    Indien Deelnemer een klacht heeft dient Deelnemer dit schriftelijk en voldoende gemotiveerd te zenden aan veerkrachtbymandyzoet@gmail.com. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (zegge: vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door A Blissful Journey Retreats in behandeling genomen, waarna Deelnemer zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

⦁    Deelnemer heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Artikel 19 Identiteit van Happy Life Retreat
⦁    A Blissful Journey Retreats is bij de KvK geregistreerd onder nummer 75012685  en draagt btw-identificatienummer 171825147B02 A Blissful Journey Retreats  is gevestigd aan de Gronausestraat 22, 7581 CG te Losser. A Blissful Journey Retreats is per email te bereiken via ⦁    veerkrachtbymandyzoet@gmail.com middels de Website ⦁    www.ablissfuljouney.com  en telefonisch op +31 (0) 618257720 

Artikel 20 Wijzigingsbeding
⦁    A Blissful Journey Retreats behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. A Blissful Journey Retreats zal Deelnemer hiervan tijdig op de hoogte brengen.

⦁    De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Deelnemer van toepassing op de Overeenkomst.

⦁    De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat A Blissful Journey Retreats Diensten of Producten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.
Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
⦁    Op de rechtsverhouding tussen A Blissful Journey Retreats en haar Deel nemer is Nederlands recht van toepassing.

⦁    Alle geschillen die tussen A Blissful Journey Retreats  en Consumenten mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Deelnemer zijn of haar woonplaats heeft.

⦁    Op alle retreats van A Blissful Journey Retreats is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen  A Blissful Journey Retreats en Deelnemers mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de rechtbank te Almelo.
 

veerkrachtbymandyzoet
bottom of page